Funkcja logarytmiczna

na podstawie muszli mięczaków

Ślimaki - informacje gatunkowe

Znamy obecnie około 105 tys. gatun­ków ślimaków, które są podzielone na trzy podgromady: płucodyszne (Pulmonata), przodoskrzelne (Prosobranchia) i tyłoskrzelne (Opisthobranchia). Ślimaki płucodyszne charak­teryzują się brakiem skrzeli w jamie płaszcza. Ścianka wewnętrzna płaszcza jest jednak tak sil­nie unaczyniona, że pełni funkcję jamy płucnej. Ślimaki te zamieszkują przeważnie środowiska lądowe, rzadziej słodkowodne, a tylko wyjątko­wo morskie. Większość z nich to obojnaki. W grupie tej można znaleźć zarówno gatunki po­siadające muszle (np. winniczek), jak i ślimaki bezskorupkowe (np. pomrowy, Limacidae), któ­rych muszla jest zredukowana do ukrytej w płaszczu niewielkiej wapiennej płytki. czemu skrzela leżą za sercem. W grupie tej jest wiele gatunków pelagicznych, swobodnie uno­szących się w toni morskiej, gdzie polują na drobne organizmy planktonowe.


U gatun­ków tych stopa uległa przekształceniu w dwa płaty pływne, podobne do skrzydeł. Nagie śli­maki morskie są przeważnie obojnakami, które w trakcie rozrodu wymieniają się pakietami plemników. Jeden osobnik może złożyć na raz nawet 300 tys. jaj. Do najbardziej kolorowych ślimaków tyłoskrzelnych zaliczyć można takie rodzaje jak Chromodoris, Phyllidict i Hexa-branchus.


Rys. 2 Muszle ślimaków i nie tylko

Ślimaki przodoskrzelne mają ciało prawie za­wsze pokryte czapeczkowatą lub spiralnie skręco­ną muszlą. Do tylnej części ich nogi jest przyroś­nięte wieczko zamykające otwór muszli, gdy zwierzę schowa się do jej wnętrza. Jama płaszczo­wa skierowana jest do przodu i mieści leżące przed sercem skrzela. Większość przodoskrzelnych to zwierzęta rozdzielnopłciowe, żyjące w morzu. Do grupy tej należą takie gatunki jak drapieżny rozkolec (Murex) niszczący ławice ostryg i perłopławów, a także efektownie ubarwio­ne, poszukiwane przez kolekcjonerów porcelanki (Cyprciea). Ślimaki tyłoskrzelne są pokryte małą cienką często zupełnie zredukowaną muszlą. Ich jama płaszczowa jest zwykle przesunięta nieco na prawą stronę.